Blog za dom, potovanja, vrt in življenjski slog
Ogrožene Vrste Živali In Rastlin V Sloveniji
Vrste rastlin

Ogrožene Vrste Živali In Rastlin V Sloveniji

Ogrožene vrste živali in rastlin v Sloveniji so tiste vrste, ki jim grozi izumrtje. To so vrste, katerih število osebkov ali obseg pojavljanja se zmanjšuje. Vzroki za ogroženost so različni – izguba habitata, onesnaževanje okolja, podnebne spremembe, tujerodne vrste ali prekomerni izlov in nabiranje.

V Sloveniji je po zadnjih podatkih ogroženih okoli 1300 vrst živali in rastlin. To predstavlja kar 30% vseh vrst v državi. Zato je pomembno, da se zavedamo stanja biotske raznovrstnosti v Sloveniji in sprejmemo ustrezne ukrepe za zaščito ogroženih vrst.

Vzroki za ogroženost živalskih in rastlinskih vrst

Glavni vzroki, da se določene živalske in rastlinske vrste v Sloveniji soočajo z ogroženostjo so:

 • Izguba habitata – spreminjanje rabe tal, urbanizacija, intenzivno kmetijstvo
 • Onesnaževanje okolja – onesnažen zrak, voda in tla
 • Podnebne spremembe – višanje temperatur, spremenjen vodni režim
 • Tujerodne vrste – širjenje invazivnih vrst
 • Prekomerni izlov in nabiranje – pretiran lov, ribolov in nabiranje rastlin

Te dejavniki negativno vplivajo na številčnost populacij živali in rastlin ter zmanjšujejo njihov življenjski prostor. Zato je nujno, da jih omejimo, če želimo ohraniti biotsko raznovrstnost v Sloveniji.

Ogrožene Vrste Živali In Rastlin V Sloveniji

Najbolj ogrožene vrste

Med najbolj ogroženimi vrstami živali v Sloveniji so:

 • Rjavi medved
 • Ris
 • Vidra
 • Človeška ribica
 • Beloglavi jastreb

Rjavemu medvedu, risu in vidri grozi izguba habitata zaradi širjenja človekovih dejavnosti. Človeški ribici grozijo predvsem onesnaževanje kraških vodonosnikov in podnebne spremembe. Beloglavemu jastrebu pa izguba habitata ter zastrupljanje zaradi uživanja zastrupljenih vab.

Med najbolj ogroženimi rastlinskimi vrstami v Sloveniji pa so:

 • Julijska orlica
 • Zlata gnezdnica
 • Loeselova grezovka
 • Ilirski meček
 • Trdoleska

Te rastlinske vrste so ogrožene predvsem zaradi izgube habitata, onesnaževanja in podnebnih sprememb. Julijska orlica in zlata gnezdnica sta na primer vezani na visokogorska travišča, ki jih ogroža zaraščanje. Loeselova grezovka pa je vezana na vlažna in močvirna rastišča, ki izginjajo.

READ  Različne Vrste Cele Rastline

Ukrepi za zaščito ogroženih vrst

Da bi zaščitili ogrožene vrste živali in rastlin v Sloveniji, je potrebno izvajati različne ukrepe. Najpomembnejši ukrepi so:

 • Vzpostavljanje zavarovanih območij – npr. naravnih parkov, kjer veljajo strožji varstveni režimi
 • Sanacija degradiranih habitatov
 • Zmanjševanje onesnaževanja okolja
 • Omejevanje tujerodnih vrst
 • Ozaveščanje in izobraževanje javnosti o pomenu ohranjanja biotske raznovrstnosti
 • Spremljanje stanja populacij ogroženih vrst
 • Načrtovanje rabe prostora, ki upošteva potrebe ogroženih vrst

Poleg državnih institucij imajo pomembno vlogo pri izvajanju teh ukrepov tudi nevladne organizacije. Z združenimi močmi lahko ustavimo izumiranje ogroženih vrst in ohranimo pestrost živalskega in rastlinskega sveta v Sloveniji.

Sklep

Stanje ogroženih vrst živali in rastlin v Sloveniji je zaskrbljujoče. Kar 30% vseh vrst pri nas je ogroženih. Glavni vzroki za ogroženost so izguba habitata, onesnaževanje okolja, podnebne spremembe in tujerodne vrste. Da bi to preprečili je nujno izvajati učinkovite ukrepe, kot so vzpostavljanje zavarovanih območij, sanacija habitatov in ozaveščanje javnosti.

Vsak posameznik lahko pripomore k zaščiti ogroženih vrst z okolju prijaznim ravnanjem – zmanjševanjem potrošnje, ločevanjem odpadkov in varčevanjem z energijo. Le tako lahko ohranimo pestrost živalskega in rastlinskega sveta, ki nas obdaja.

Related posts

Vrste Rastlin Za Čaj

admin

Tujerodne Vrste Rastlin V Sloveniji

admin

Semena Omogočajo Razmoževanje Rastlin In Oranjanje Vrste

admin

Leave a Comment