Blog za dom, potovanja, vrt in življenjski slog
Tujerodne Vrste Rastlin V Sloveniji
Vrste rastlin

Tujerodne Vrste Rastlin V Sloveniji

Tujerodne vrste rastlin so rastline, ki niso avtohtone oziroma naravno prisotne v nekem okolju, ampak so bile tja prenesene namenoma ali nenamenoma s človekovim posredovanjem. V Sloveniji je zabeleženih že več kot 900 vrst tujerodnih rastlin, njihovo število pa iz leta v leto narašča.

Mnoge od teh vrst so se uspešno naselile in razširile po našem ozemlju ter izpodrinile avtohtono vegetacijo. S tem ogrožajo biotsko raznovrstnost in povzročajo veliko gospodarsko škodo. Zato je pomembno, da smo seznanjeni s tem problematičnim pojavom in ukrepamo za njegovo obvladovanje.

Vzroki za vnosa tujerodnih vrst

Tujerodne vrste rastlin prihajajo v Slovenijo na različne načine:

 • Namenoma so bile vnesene okrasne, zdravilne ali uporabne rastline
 • Zanašanje semen s transportom, trgovino, potniškim prometom
 • Pobegi iz botaničnih in zasebnih vrtov
 • Sprememba rabe tal omogoča širjenje nekaterih vrst

Med najpogostejšimi vzroki za vnos tujerodnih vrst rastlin so okrasne rastline. Ljudje so jih namerno sadili v vrtovih, parkih in zelenicah, od koder so se razširile v naravo.

Poleg tega je veliko tujerodnih rastlin prišlo nenamerno preko transporta in trgovine. Njihova semena so se zanašala z blagom in vozili ter se tako razširila na nova območja.

Najpogostejše in najbolj problematične tujerodne vrste

Med najbolj razširjenimi tujerodnimi vrstami rastlin v Sloveniji so:

 • Robinija (Robinia pseudoacacia) – hitrorastoče drevo, ki povzroča degradacijo habitatov
 • Žlezava nedotika (Impatiens glandulifera) – enoletnica, ki prerašča obrežno vegetacijo
 • Zlata rozga (Solidago gigantea) – trajnica, ki izpodriva avtohtono vegetacijo
 • Oljna bučka (Echinocystis lobata) – ovijalka, ki duši druge vrste
 • Ambrozija (Ambrosia artemisiifolia) – plevel, ki povzroča alergije

Te vrste so se izkazale kot zelo invazivne in povzročajo velike težave. Robinija na primer hitro osvaja nove površine, izpodriva avtohtono vegetacijo ter spreminja rastiščne razmere.

READ  Semena Omogočajo Razmoževanje Rastlin In Oranjanje Vrste

Zlata rozga tvori goste sestoje, ki onemogočajo uspevanje drugih vrst. Ambrozija pa s svojim močnim pelodom povzroča alergije pri ljudeh in domačih živalih.

Tujerodne Vrste Rastlin V Sloveniji

Posledice širjenja tujerodnih vrst

Širjenje tujerodnih vrst ima velik negativni vpliv na okolje:

 • Izpodrivajo avtohtone vrste in spreminjajo sestavo rastlinskih združb
 • Lahko povzročajo hude alergije (ambrozija)
 • Zmanjšujejo pridelke v kmetijstvu (pelinolistna ambrozija)
 • Oslabijo brežine rek in povečajo erozijo (japonski dresnik)
 • Zmanjšujejo biotsko raznovrstnost

Tujerodne vrste torej resno ogrožajo naše ekosisteme, saj izpodrivajo domorodne vrste in spreminjajo življenjske razmere zanje. Posledično se manjša biotska raznovrstnost.

Poleg tega nekatere vrste, kot je ambrozija, neposredno vplivajo na zdravje ljudi. Druge pa povzročajo veliko gospodarsko škodo v kmetijstvu in gozdarstvu.

Ukrepi za obvladovanje tujerodnih vrst

Da bi zajezili širjenje tujerodnih vrst in zmanjšali njihov vpliv, je potreben celosten pristop, ki vključuje:

 • Preprečevanje vnosa novih tujerodnih vrst z ustrezno zakonodajo
 • Zgodnje odkrivanje in takojšnje odstranjevanje novoprišlih invazivnih vrst
 • Nadzor in omejevanje že obstoječih invazivnih vrst
 • Obnova poškodovanih habitatov z avtohtonimi vrstami
 • Ozaveščanje in sodelovanje javnosti pri preprečevanju vnosa in širjenja tujerodnih vrst

Pomembno je, da tujerodnim vrstam preprečimo naselitev oziroma se jih lotimo, dokler je njihova populacija majhna. Ko se namreč tujerodna vrsta močno razširi, je njeno zatiranje veliko težje in dražje.

Vsak posameznik lahko pripomore tako, da tujerodnih rastlin ne sadi v okolico, jih odstranjuje s svojih zemljišč ter ne odlaga organskih odpadkov v naravo. Le s skupnim prizadevanjem lahko ublažimo negativne posledice vse večjega vnosa tujerodnih vrst.

Zaključek

Tujerodne vrste rastlin predstavljajo resen okoljski problem, saj ogrožajo domorodno floro in favno ter spreminjajo naša življenjska okolja. Kljub nekaterim koristim, ki jih prinašajo, njihov negativni vpliv močno prevladuje.

READ  Vrste Rastlin Na Vrtu

Zato moramo storiti vse, da omejimo nadaljnje širjenje obstoječih invazivnih vrst in preprečimo vnos novih. Le tako lahko ohranimo biotsko raznovrstnost in zdrava ter uravnotežena naravna okolja, ki so ključnega pomena za naše preživetje.

Related posts

Vrste Rastlin Za Čaj

admin

Strupene Vrste Gozdnih Rastlin

admin

Vrste Industrijskih Rastlin

admin

Leave a Comment